INFORMACJE O FIRMIE

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.swemot.pl, prowadzony jest przez F.H.U. SWEMOT Jolanta Swędzioł. 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 21 wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem 0000049437

NIP 644-100-44-96, REGON 750006370
Tel. 32/ 641 16 74,, e-mail: olkusz@swemot.pl

2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym: www.sklep.swemot.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskich złotych (PLN)
4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę: www.sklep.swemot.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych osobowych i korespondencyjnych.
3. Po złożeniu zamówienia system wysyła e-mail na podany przez Nabywcę adres z potwierdzeniem zamówienia, wartością brutto oraz kosztami przesyłki.
4. W przypadku gdy zamawiany towar nie jest dostępny w formie wysyłkowej, sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia czy uzgodnienia formy i terminu jego odbioru.


DOSTAWA
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej.
2. Na czas dostarczenia przesyłki składają się:
a. Czas realizacji zamówienia i jego wysłania z magazynu (uzależniony od dostępności towaru, godziny złożenia zamówienia, formy płatności)
b. Czas dostarczenia przez firmę kurierską.
3. Wraz z towarem wydawany jest; paragon lub faktura zakupu, karta gwarancyjna, oraz niniejszy regulamin w celu zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

PŁATNOŚĆ
1. Płatność za towar może być dokonywana przez Nabywcę w następujący sposób:
a. Gotówką do rąk przewoźnika w chwili odbioru towaru (wysyłka za pobraniem),
b. Przelewem na rachunek F.H.U SWEMOT przed wysłaniem towaru

ZWROT TOWARU
1.  Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
2.  Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: F.H.U. SWEMOT Jolanta Swędzioł, 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 21
3.  Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.sklep.swemot.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.
3.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie do sklep.swemot.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4.  sklep.swemot.pl poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony na sklep.swemot.pl
5.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6.  F.H.U. SWEMOT jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Sklep.swemot.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru..
7.  Poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia rzeczy podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez F.H.U. SWEMOT
8.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
9.  Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razie odstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez F.H.U. SWEMOT otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ
1.  F.H.U. SWEMOT nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
2.  Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
3.  Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
4.  Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec F.H.U. SWEMOT roszczeń z tytułu rękojmi.
5.  W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do Sklep.swemot.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olkusz@swemot.pl lub w formie pisemnej na adres: F.H.U. SWEMOT Jolanta Swędzioł, 32-300 Olkusz, ul. Sikorka 21.
6.  Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od F.H.U. SWEMOT.
7.  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.
8.  Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli F.H.U. SWEMOT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez F.H.U. SWEMOT z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez F.H.U. SWEMOT.
9.  F.H.U. SWEMOT może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie F.H.U. SWEMOT.
10.  Jeżeli F.H.U. SWEMOT, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
11.  Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.
12.  Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: F.H.U. SWEMOT, 32-300 OLKUSZ, ul. Sikorka 21.
13.  Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi F.H.U. SWEMOT.

REKLAMACJA
1.  Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.
2.  Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do F.H.U. SWEMOT, tzn. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olkusz@swemot.pl lub w formie pisemnej na adres: F.H.U. SWEMOT, 32-300 Olkusz ul. Sikorka 21
3.  F.H.U. SWEMOT ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
4.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.
5.  F.H.U. SWEMOT dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
6.  Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. F.H.U. SWEMOT 32-300 OLKUSZ, ul. Sikorka 21 – uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Dane osobowe przekazane przez Nabywców wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, jej ewidencji oraz kontaktu z Nabywcą.
2. F.H.U. SWEMOT nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetworzenia i wykorzystania na potrzeby marketingowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. F.H.U. SWEMOT dokłada wszelki starań by prezentowane na stronie produkty były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości proszę wyjaśniać kontaktując się z działem handlowym. (e-mail: olkusz@swemot.pl lub dzwoniąc 32 641 16 74)
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie www.sklep.swemot.pl